• 03
  • 02

УСТАВ НА РЛК - ГР. ДОБРИЧ

on 06 Ноември 2011.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 / 1 / Този устав урежда устройството , организацията и дейността на БЛС.
/ 2 / Българския т лекарски съюз ( БЛС ) е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите / ЗСОЛС /.
/ 3 / БЛС е правоприемник на създадения през 1901 г. БЛС , и последовател на неговите цели , традиции и дейност. 
Чл. 2 / 1 / БЛС е юридическо лице със седалище в гр. София .
/2 / Той упражнява своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС.
Чл. 3 /1/ Всички лекари , които упражняват професията си в Република България, членуват в БЛС.
/ 2 / Членството на лекари , които не упражняват професията си , и на временно пребиваващи в чужбина е доброволно .
/ 3 / Членовете на БЛС могат да се сдружават помежду си или с други лица по месторабота , местоживеене или друг признак .

 

ГЛАВА ВТОРА ФУНКЦИИ

 

Чл. 4. Българският лекарски съюз :
1. представя своите членове и защитава професионалните им интереси ;
2. представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване ;
3. изготвя Кодекс за професионална етика на лекарите и упражнява контрол по спазването му ; 
4. приема съвместно с Националната здравноосигурителна каса Правила за добра медицинска практика , предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
5. налага санкциите , предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите ;
6. съставя и води национален и районни регистри на членовете ;
7. участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове за лекарите;
8. участва във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването със свои представители ;
9. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването ;
10. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;
11. подпомага своите членове и техните семейства , в случай на нужда ;
12. изпълнява други дейности , решени от събора на БЛС ;
13. извършва застраховка гражданска отговорност на своите членове ;

 

ГЛАВА ТРЕТА РАЗДЕЛ ПЪРВИ РАЙОННИ ОРГАНИ , РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА ЛЕКАРИТЕ

 

Чл. 5 /1/ Районните колегии на БЛС са юридически лица .
/2/ Седалищата на районните колегии и общините , които обхващат са посочени в приложението на ЗСОЛС .
/3/ Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари .
/4/ Членовете на районна колегия могат да се организират в дружества.
/5/ Дружеството е основна структурна единица на БЛС и се учредява от най-малко 10 лекари по месторабота , местоживеене , на териториален , тясно професионален или друг признак .
/6/ Дружествата в зависимост от числеността си , избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник , приет от общото му събрание и съобразен с настоящият устав .
/7/ Дружествата , изградени на териториален принцип се включват в съответната лекарска колегия като представят за одобрение правилника си , съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си , който актуализират на всеки три месеца .
/8/ В дружествата могат да се сформират секции по специалности .

 

Чл.6 Органи на районната колегия на БЛС са :
1. Общо събрание на лекарите ;
2. Управителен съвет на районна колегия на БЛС ;
3. Контролна комисия на районна колегия на БЛС;
4. Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС.

 

Чл. 7 /1/ Общо събрание на районна колегия на лекарите се формира на делегатски принцип , при норма на представителство един делегат на десет члена , избрани от дружествата на съответната територия.
/2/ Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания .Редът за свикване , правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЛС.
/3/ Извънредно делегатско събрание се свиква и по искане на 2/3 от делегатите.

 

Чл. 8 /1/ Общото събрание :
1. приема устав и правила за работа на органите на районната колегия;
2. приема бюджета на районната колегия ;
3. избира и освобождава председателите и членовете на УС , контролната комисия и комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им ;
4. избира делегатите за Събора на БЛС;
5. приема отчетите за дейността на органите по т.3 на районната колегия и взема решения по тях .
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия 
7. взема решения по всички други въпроси , свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и под законови разпоредби , устава на БЛС и собствения си устав.
/2/ Устава на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.

 

Чл.9 /1/ Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствие на 2/3 от избраните делегати . При липса на кворум заседанието се отлага за един час , след което се провежда с присъстващите членове , които не могат да бъдат по -малко от половината делегати на общото събрание.
/2/ Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 , а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите .

 

Чл.10 /1/ Управителният съвет на районната колегия на БЛС се състои от председател , зам. председател , секретар и членове .Броят на заместник председателите , членовете , както и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите .
/2/ Управителните съвети на районните колегии на БЛС се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания .

 

Чл. 11 Управителният съвет на районна колегия на БЛС :
1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, уставите и законите;
2. организира и води регистъра на районната колегия ;
3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4. изпраща списък на членовете си на Управителният съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени ;
5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията ;
6. свиква общо събрание на колегията ;
7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
8. вписва в регистъра на колегията наложените наказания на членовете си по ЗСОЛС;
9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;
10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;
11. определя представители на районната колегия за работа в арбитражните комисии по Закона за здравното осигуряване;
12. подпомага своите членове и техните семейства , в случай на нужда;
13. създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове , свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравно осигурителна каса да сключи договор с тях;
14. осъществява други функции , възложени му от общото събрание;

 

Чл.12/1/ Председателят на управителният съвет на районната колегия на БЛС организира и ръководи работата му , представлява колегията и е пълномощник на Управителният съвет на БЛС за съответния район.
/2/ Заместник - председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
/3/ Секретарят:
1.ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителният съвет ;
2.организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителният съвет.
Чл.13 /1/ Контролната комисия на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове.
/2/ Броят на членовете , правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с уставите на районните колегии.
Чл.14 /1/ Контролната комисия на районната колегия :
1.контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
2.представя пред общото събрание на районната колегия на БЛС , отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или не освобождаване от отговорност на управителния съвет на колегията ;
3.при констатирани нарушения на закона , уставите или решенията на общото събрание , в двуседмичен срок изготвя доклад , който внася в УС на БЛС , или свиква общо събрание на районната колегия.
/2/ Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на районната колегия.
1. при нужда контролната комисия да наема вещо лице за решаване на спорен въпрос.

 

Чл.15 /1/ Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове , чийто брой се определя от устава на районната колегия
/2/ Комисията по ал.1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия , правилник за дейността и Кодекс на професионалната етика на БЛС
/3/ Комисията по ал.1 има следните правомощия:
1. следи за спазване на професионално - медицинските , морално - етичните и деонтологични въпроси , свързани с упражняването на професията ;
2. разглежда жалби по въпросите посочени в т.1;
3. осъществява други функции , възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС ;
4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

 

Чл.16 /1/ Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния УС са открити за членовете на БЛС.
/2/ Заседанията на комисиите по чл.6 т.3 и т.4 са закрити.

 

Чл.17 /1/ Председателите , секретарите , зам. председателите и членовете на УС , председателите и членовете на КК и на КПЕ на районните колегии се избират както следва : 
1. Председателят , зам. председателите и главният секретар на УС , председателите на КК и на КПЕ се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите делегати на Събора .
2. В случай , че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1 с повече от половината от гласовете , се провежда второ гласуване , в което се състезават двамата кандидати за нея с най -много гласове и за избран се счита кандидатът , получил повече гласове . Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една и съща длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове . 
3. Членовете на УС , КК и на КПЕ и по трима резервни членове се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи като кандидатите се класират според броя на получените гласове .

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ЧЛЕНСТВО , ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 19 /1/ Членството в БЛС възниква с вписване в регистъра на РЛК.
/2/ Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря , в което се посочват трите имена , ЕГН , месторождението , гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота .
/3/ Към заявлението за вписване се прилагат :
1. диплома за завършено висше образование ;
2. документ , удостоверяващ обстоятелствата по чл.93 от ЗНЗ;
3. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такава;
4. документ , удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
5. при подновяване на членство - извлечение от регистъра за наложено наказание ;
6. за чужди граждани - документ за постоянно пребиваване в страната и за положени изпити по ал. 2 чл.88 от ЗНЗ ;
7. свидетелство за съдимост.

 

/4/ Лекар , практикуващ на територията на повече от една районна лекарска колегия , подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота.В този случай районните колегии разменят по между си информацията по регистъра служебно .
/5/ При промяна на местоработата от района на една колегия в друга , без членството да е прекъсвало , информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето.

 

Чл. 20 /1/ УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по чл.88 и чл.93 от ЗНЗ за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
/2/ Ако лицата отговарят на изискванията , вписването се извършва в 14 дневен срок от подаването на документите . 
/3/ УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал.2.
/4/ Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при :
1. неспазване изискванията по чл.32 ал.2 и 3 от ЗСОЛС;
2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието;
/5/ Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС , които се произнасят с решение в едномесечен срок.
/6/ Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.

 

Чл.21 /1/ В регистъра се вписват следните обстоятелства :
1. трите имена и единният граждански номер , месторождението и гражданството ;
2. адресът по местоживеене и месторабота ;
3. висшето медицинско образование - номер и дата на документа ;
4. специалността - номер и дата на документа ;
5. научната степен , научното звание - номер и дата на дипломата ;
6. наложени наказания по реда на ЗСОЛС;
7. влезли в сила наказателни постановления по други закони , свързани с упражняването на професията;
8. влезли в сила присъди по дела от общ характер ;
9. други обстоятелства , съгласно Правилника за водене и съхраняване данните в регистъра .

 

/2/ Лицата вписани в регистъра на РЛК са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.
/3 /За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра УС на РЛК уведомява УС на БЛС в едномесечен срок .

 

Чл. 22 /1/ Лекарите , членуващи доброволно при условията на чл. 3 ал.2 от устава се записват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия след представяне на документите по чл. 19 ал.3.
/2/ При започване на практика , наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота , въз основа заявление от лицето , подадено в 7 дневен срок.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 23 /1/ Членовете на БЛС имат право :
1.да избират и да бъдат избрани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на устава ;
2. да се ползват от помощта на съюза при спорове , свързани с упражняването на професията ;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа , загубена трудоспособност , както и на семействата им в случай на тяхната смърт;
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела ;
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване ;
6. на достъп до личните си данни в регистъра .

 

Чл. 24 /1/ Не могат да бъдат избрани и да заемат изборна длъжност в УС , КК и КПЕ на БЛС и на районните колегии , които са :
1.министри , зам. министри , главни секретари на министерства , директори на здравни заведения;
2. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации ;
3. членове на орган на НЗОК или на доброволен здравно осигурителен фонд или заемат по договор длъжност в тях или клоновете им;
4. съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително с друг член на изборен орган в БЛС ;
5. осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
6. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред ;
7. наказани по ЗСОЛС и от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от три години .
/2/ Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи :
1.управителен съвет 
2.контролна комисия 
3.комисия по професионална етика
/3/ Решенията по този член се вземат на общо заседание на КК и на КПЕ при присъствие на 2/3 от членовете им по предложение на Националния съвет .

 

Чл. 25 /1/ Членовете на БЛС са длъжни :
1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правилата за добрата медицинска практика ;
2. да спазват устава ;
3. да уведомяват УС на РЛК , в която членуват за промените свързани с упражняването на професията ;
4. да плащат редовно членският си внос ;
5. членовете , които не плащат повече от 3 месеца членския си внос към РЛК на БЛС се самоизключват и се заличават от регистъра на РЛК ,случаят се разглежда от КПЕ и се излиза със становище .

 

ГЛАВА ПЕТА ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

 

Чл.26 БЛС набира средства от :
1. членски внос ;
2. наложени глоби по реда на ЗСОЛС ;
3. постъпления от печатни органи ;
4. дарения и завещания , и др. .

 

Чл. 27 /1/ Минималният размер на членският внос и размерът на отчисленията към органите на национално равнище се определят от Лекарския събор .
/2/ Районните колегии определят конкретният размер на членският внос като съобразяват определените размери по предходната алинея .
/3/ Лекарите пенсионери без допълнителни доходи , безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност , както и тези в отпуск по майчинство могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на УС на съответната районна колегия .
/4/ УС на районните колегии организират събирането на членския внос и внасят отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец .

 

Чл. 28 /1/ Средствата на БЛС се разходват за изпълнение на функциите и задачите му , произтичащи от ЗСОЛС и устава .
/2/ Учредяване или участие на БЛС в търговски дружества или фондации става по решение на Събора на БЛС .
Чл. 29 По приложението на тази глава и реда за съставяне , приемане , изпълнение и отчитане бюджета на БЛС Националният съвет приема отделен правилник .

 

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ НА 10.03.1999г. НА ИЗВЪНРЕДНО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ